Menu Close

Giải pháp phần mềm ERP quản lý tổng thể cho doanh nghiệp sản xuất

Chia sẻ bài viết này

Giải pháp phần mềm quản lý sản xuất tổng thể ERP dành riêng cho những doanh nghiệp sản xuất, tích hợp các quy trình sản xuất khép kín, kết hợp với các module quản lý chung cho doanh nghiệp từ quản lý toàn bộ quá trình sản xuất đến hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, kho, kế toán, hành chính nhân sự.


Màn hình chính và sơ đồ toàn bộ hệ thống ERP

Phần mềm quản lý toàn bộ quy trình sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

 • Chức năng tập hợp nhu cầu sản xuất: chức năng này thực hiện việc tập hợp các yêu cầu về hàng hóa từ nguồn dự báo (Forecast) và đơn hàng của khách hàng (Sales Order) để lập ra nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại những thời điểm nhất định.
 • Chức năng lập kế hoạch sản xuất: thực hiện tạo các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất (MDS). Như vậy, chức năng này cho phép bộ phận lập kế hoạch sản xuất quản lí được thông tin kế hoạch sản xuất của Công ty. Hơn nữa, MPS còn được tích hợp với phân hệ họach định nhu cầu NVL (MRP) để tính toán nhu cầu NVL cung ứng cho việc sản xuất.
 • Chức năng hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu: hỗ trợ việc tính toán các yêu cầu về NVL dựa theo kế hoạch sản xuất. Trên cơ sở thông tin về kế hoạch sản xuất (MPS), phân tích năng lực (Capacity) và nguồn lực (Resource) của hệ thống sản xuất, MRP sẽ tự động tính toán nhu cầu NVL để có các hành đồng như gửi yêu cầu mua NVL để thực hiện công tác mua NVL phục vụ sản xuất. Chức năng này sẽ thay thế công việc lập kế hoạch điều độ sản xuất của nhà máy đối với việc tính toán khả năng cung ứng của NVL và các nguồn lực khác.
 • Định mức NVL và Công đoạn sản xuất : cho phép nhà máy xây dựng các định mức NVL cho các loại sản phẩm. 3S ERP cho phép xây dựng BOM nhiều cấp, xác định các công đoạn sản xuất (Routing) và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm. Nhờ vậy, việc quản lí thông tin của quá trình sản xuất và tính giá thành sẽ được thực hiện dễ dàng hơn.
 • Quản lí thông tin các công đoạn sản xuất: cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong từng ngày, từng ca làm việc và từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Chức năng này sẽ ghi chép tất cả các NVL xuất ra cho sản xuất tại mỗi công đoạn sản xuất ở mỗi thời điểm nhất định, sản phẩm hoàn thành của mỗi công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm hay từng lệnh sản xuất (chi phí dở dang). Với tính năng này, bộ phận Điều độ sản xuất của nhà máy luôn có số liệu chính xác về việc xuất nhập NVL, thành phẩm, giúp nâng cao khả năng quản lí điều độ sản xuất. Với đặc thù của Công ty là sản xuất ra thành phẩm phải qua nhiều công đoạn, chức năng này hỗ trợ công tác quản lí một cách tốt nhất.
 • Nhập liệu lương khóan: chức năng này cho phép tính lương khóan theo sản phẩm.
 • Kiểm tra chất lượng sản phẩm: chức năng này cho phép ghi nhận lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Giải pháp ERP tích hợp nhiều module cần thiết cho doanh nghiệp sản xuất

Chức năng quản lý kho sản xuất

 • Tổ chức kho: Hệ thống cho phép khai báo hệ thống kho cho doanh nghiệp, khai báo tổ chức kho cho nhiều phân xưởng bao gồm kho nguyên vật liệu, kho thành phẩm,… Chia sẻ thông tin hàng tồn kho trong nhiều kho khác nhau cho người có quyền sử dụng.
 • Khai báo vật tư hàng, hóa: cho phép khai báo liệt kê danh mục vật tư hàng hóa, các loại trạng thái và thuộc tính của vật tư hàng hóa
 • Lên kế hoạch và kiểm soát hàng tồn kho: cho phép kiểm soát số lượng tối thiểu – tối đa tồn kho, cảnh lượng hàng tồn kho khi thiếu vật tư hoặc dư tồn kho quá mức
 • Thực hiện chức năng kiểm kê: khi doanh nghiệp thực hiện kiểm kê hàng hóa, chức năng kiểm kê sẽ quản lí các thông tin kiểm kê và thực hiện các giao dịch điều chỉnh cần thiết.
 • Hệ thống quản lý kho trong giải pháp ERP cho doanh nghiệp sản xuất được liên kết chặt chẽ  theo thời gian thực với các bộ phận khác trong hệ thống: mua bán hàng, kiểm tra chất lượng, chuyển kho, xuất hàng cho việc bán hàng
 • Tự động hạch toán và cập nhật vào sổ cái kế toán khi có lệnh

Quản lý chuỗi cung ứng nguyên vật liệu

 • Phân lọai đơn hàng – hợp đồng cung ứng nguyên vật liệu: nội địa, xuất khẩu
 • Lập yêu cầu mua hàng nguyên vật liệu, vật tư: hệ thống có thể tự động lập yêu cầu nguyên vật liệu, vật tư khi thiếu hoặc thao tác thủ công khi có yêu cầu phát sinh thêm
 • Quản lí việc theo dõi tình trạng đơn hàng: xác nhận, cấp trên duyệt, nhập kho, hóa đơn
 • Quản lí việc theo dõi nhận hàng: thông qua các đơn hàng, hệ thống có chức năng nhận hàng và đối chiếu với các đơn hàng. Ngoài ra, chức năng này cho phép thực hiện quản lí trả lại hàng (nếu nhận thừa hoặc hàng mua vào không đúng yêu cầu…)
 • Đưa ra số lượng tồn kho , tồn kho an tòan, số lượng có thể mua

Quản lý tài sản

Hệ thống hỗ trợ quản lý hầ hết cá giao dịch liên quan đến quản lý và kế toán tài sản cố định. Hỗ trợ các giao dịch trong quản lý tài sản như thuyen chuyển, điều chỉnh nguyên giá, đánh giá lại tài sản. Hỗ trợ nhiều phương pháp tính khấu hao cho từng loại tài sản cố định. Đồng thời hệ thống cũng sẽ tự động bút toán kế toán phát sinh trong quá trình quản lý tài sản và chuyển bút toán từ sổ quản lý tài sản cố định sang sổ cái tổng hợp

Kế toán sản xuất

Hệ thống kế toán được xây dựng dựa theo thông tư 15 hoặc 48 với đầy đủ các chức năng.

Ngân Sách
Tín Dụng
Thủ Quỹ
Kế Tóan Phải Thu
Kế Tóan Phải Trả
Kế Tóan Kho
Kế Tóan Tài Sản
Kế Tóan Nhân Sự
Kế Tóan Giá Thành
Kế Tóan Tổng Hợp

 
Hệ thống được thiết lập với các hoạch toán tự động nhưng đảm bảo dễ dàng kiểm soát, theo dõi toàn bộ số liệu mà không cần phải có chuyên môn về tin học cũng như về kế toán chuyên sâu.
Tích hợp mô hình quản lý nhiều công ty thành viên
 Hệ thống cho phép quản lý 1 cách linh hoạt Tổng công ty với nhiều công ty thành viên; đảm bảo tính năng:
Độc lập/ tự hoạch toán của từng công ty nhỏ.
Mô hình công ty mẹ vơi nhiều công ty con trực thuộc hay không trực thuộc
Tính tồn kho theo các phương pháp

Nhập trước xuất trước
Nhập sau xuất trước
Bình quân gia quyền
Đích danh

Tính chênh lệch tỷ giá ngay tại thời điểm ra chứng từ theo các phương pháp:

Nhập trước xuất trước
Nhập sau xuất trước
Bình quân gia quyền
Đích danh

Kết chuyển nhật ký tài khỏan tự động theo định khỏan trước

Một chứng từ ghi 2 bút tóan
Áp chứng từ công nợ trả trước thu trước ngay tại Hóa đơn

Tính giá thành theo nhiều phương pháp

Trực tiếp
Hệ số
Tỷ lệ
Theo yếu tố
Theo tài khỏan
Theo định mức
Quản lý nguồn nhân lực cho doanh nghiệp sản xuất
Nhân Sự        

Quản lý nhân sự

 • Tự động hóa các thao tác về quản lý giám sát nhân sự, giảm sự phức tạp cho những nhà quản lý nhân sự.
 • Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty.
 • Hỗ trợ các công cụ giám sát và đánh giá nhân sự hiệu quả
 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo nhân sự – tính lương theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng như các loại báo cáo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.
 • Tra cứu thông tin – báo cáo nhân sự

Quản lý nhân sự: Quản lý thông tin chung, thông tin cá nhân, thông tin gia đình, trình độ học vấn, quá trình đào tạo, quá trình công tác, kỹ năng chuyên môn, quá trình tham gia bảo hiểm, … của cán bộ công nhân viên trong công ty.

 • Với kiểu lọc linh động: Hệ thống cho phép người sử dụng lọc theo bất cứ tiêu thức nào mà người sử dụng muốn lọc. Đồng thời cho phép kết hợp lọc theo nhiều trường thông tin nhân sự kết hợp.
 • Quản lý chấm công: Chương trình cho phép chấm công theo ngày hoặc theo tháng, với phương pháp chấm công thủ công hoặc lấy dữ liệu tự động từ máy chấm công.
 • Cho phép khai báo linh động các loại công, kiểu công.
 • Cập nhật chấm công linh động, dễ dàng như một bảng Excel.

Phân hệ tính lương: Chương trình cho phép tính lương công nhật và lương khóan

 • Cung cấp các chức năng trợ giúp người sử dụng trong việc tính lương hàng tháng cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, nó cung cấp báo cáo sẵn sàng cho hệ thống kế toán trong việc hạch toán lương, thuế, bảo hiểm hàng tháng.
 • Với việc thiết kế mở, hệ thống tính lương dễ dàng tuỳ biến trong việc áp dụng, đáp ứng các nhu cầu đặc thù khác nhau của các doanh nghiệp.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp có thể yêu cầu thêm các chỉnh sửa, nâng câp thêm các tính năng mới để phù hợp với từng yêu cầu đặc thù của quý doanh nghiệp. Hoặc sau một thời gian hoạt động, quý doanh nghiệp có thể tùy chọn yêu cầu xây dựng thêm các tính năng mới trên phần mềm cho phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp. Đội tư vấn của DIP Việt Nam sẽ khảo sát và có phương án nâng cấp, chỉnh sửa lại phần mềm cho tối ưu nhất với doanh nghiệp của quý vị

DIP Vietnam là doanh nghiệp chuyên thiết kế, tư vấn, triển khai các giải pháp phần mềm và dịch vụ phụ trợ với thâm niên hơn 15 năm hoạt động. DIP Viet nam tự hào đưa ra những dịch vụ và sản phẩm phần mềm quản lý ưu việt trong nhiều lĩnh vực với chính sách chăm sóc khách hàng hoàn hảo nhất. 
 
Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp
Phần mềm quản lý bất động sản
Phần mềm quản lý sản xuất
Phần mềm quản lý kinh doanh
Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng
Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương
Phần mềm quản lý cửa hàng bán xe máy 
Phần mềm quản lý tòa nhà
Phần mềm quản lý khách sạn
Hệ thống tổng đài Void IP Call Center
 
Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ. 
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ!
———————
 
Sales Team  – Hotline:  (028) 710 66 777  –  (024) 710 55 777 (ext 1) 
Tổng đài tư vấn, hỗ trợ dịch vụ 24/7 (028) 710 66 777
———————–

DIP Vietnam

 

Bài viết liên quan

DIP Vietnam
01/11/2021

Tại sao chủ đầu tư cần lựa chọn đơn vị phát triển phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản uy tín?

Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giờ đây thị trường bất động sản đã dần có dấu hiệu khởi động lại tiềm lực phát triển của mình. Lúc này hầu hết các sàn giao dịch bất động sản đã hoạt động trở lại với kế hoạch kinh doanh cùng phương thức kinh […]
DIP Vietnam
04/06/2021

Sử dụng phần mềm quản lý – Giải pháp cho doanh nghiệp vượt khó giữa mùa dịch

Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang tạo thành mối lo ngại không hề nhỏ cho các doanh nghiệp ở trên mọi ngành nghề, nhất là với những doanh nghiệp vừa mới vực dậy sau 2 đợt dịch Covid từ một năm trước.   Đọc thêm: Tuyệt chiêu giúp chuỗi […]
DIP Vietnam
22/05/2021

Những phương án triển khai phòng chống Covid-19 tại các tòa nhà được ứng dụng hiện nay

Sau khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, hầu hết các tòa nhà đã nhanh chóng tìm kiếm biện pháp ứng đối để phòng chống dịch và đảm bảo an toàn cho khu chung cư. Những biện pháp giãn cách, cách ly hay quản lý bằng công nghệ, […]
DIP Vietnam
22/05/2021

Quản lý tòa nhà bằng công nghệ giúp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả

Sử dụng công nghệ vào quản lý vận hành tòa nhà hiện nay là xu hướng tất yếu để ban quản lý có thể xây dựng chiến dịch phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn cho chung cư và đẩy lùi dịch […]
DIP Vietnam
10/04/2021

Lý do các sàn môi giới bất động sản cần ứng dụng CRM để quản lý khách hàng

Việc chăm sóc và quản trị mối quan hệ khách hàng hiện nay được xem là chìa khóa thành công cho hầu hết các sàn môi giới bất động sản,nhất là trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện tại.   Đọc thêm: Quản lý kinh doanh sàn môi giới […]
DIP Vietnam
15/09/2020

Quản lý kho chặt chẽ – Kiểm kho dễ dàng cho chuỗi cửa hàng bán lẻ bằng cách nào?

Mục lụcCần có phương án quản lý xuất nhập tồn kho chính xácCần có phương án quản lý bán hàng chặt chẽNên thống kê báo cáo mỗi ngàyBMS Plus – Giải pháp quản lý tồn kho hiệu quả và ưu việt+ BMS Plus quản lý toàn bộ các khâu bán hàng tiện lợi hơnQuản lý […]

Bình luận (0)

Để lại bình luận